Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 8 - Trần Huỳnh Kim Thoa

Chương 8 trình bày những vấn đề liên quan đến đòn bẩy hoạt động và phân tích hòa vốn. Chương này gồm có các nội dung chính: Khái quát chung, phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận, phân tích hòa vốn, phân tích độ nhạy. Mời các bạn cùng tham khảo.