Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 11 - Trần Huỳnh Kim Thoa

Chương 11 đề cập đến vấn đề phân tích báo cáo tài chính. Thông qua chương này người học sẽ nắm bắt được: Khái niệm, đối tượng, mục tiêu, ý nghĩa, hạn chế của phân tích báo cáo tài chính; dòng tiền và báo cáo tài chính; Nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.