Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 10 - Trần Huỳnh Kim Thoa

Chương 10 cung cấp cho người học những hiểu biết về quản trị tài sản ngắn hạn. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.