Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 7 - Trần Huỳnh Kim Thoa

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 7 tìm hiểu những vấn đề về đầu tư tài sản dài hạn. Sau khi học xong chương này người học có thể: Phân biệt được các loại dự án khác nhau, mối quan hệ giữa các dự án; hiểu được thế nào là thẩm định dự án; biết cách thẩm định các dự án để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả; phân biệt lãi kế toán và dòng tiền hoạt động.