Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 - Trần Huỳnh Kim Thoa

Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về mô hình định giá tài sản vốn CAPM. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lý thuyết lựa chọn danh mục Markowitz, mô hình CAPM, mô hình nhân tố và lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT. Mời các bạn cùng tham khảo.