Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Huỳnh Kim Thoa

Bài giảng chương 2 trình bày về giá trị tiền tệ theo thời gian. Mục tiêu của chương này nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức sau: Hiểu được giá trị tiền tệ theo thời gian; giới thiệu phương pháp tính lãi theo lãi đơn và lãi kép; nhận dạng dòng tiền: đầu kỳ, cuối kỳ; có thể tính được các giá trị tương lai, hiện tại; các ứng dụng của giá trị tiền tệ theo thời gian. Mời tham khảo.