Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - GV Trần Minh Tú

Chương 7 Thanh chịu lực phức tạp nằm trong bộ bài sức bền vật liệu của giảng viên Trần Minh Tú, trình bày về khái niệm chung về thanh chịu uốn xiên, thanh chịu uốn kéo đồng thời, thanh chịu kéo lệch tâm.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)