Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 10 - GV Trần Minh Tú

Tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn trình bày các khái niệm chung, phương pháp tính độ bền theo tải trọng giới hạn, tính hệ thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, tính thanh chịu uốn thuần túy phẳng, tính thanh chịu uốn ngang phẳng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)