Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 1 - TS Trần Minh Tú

Chương 1 Khái niệm chung về sức bền vật liệu trình bày về nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học, nội lực, ứng suất, biến dạng, chuyển vị...