Bài giảng sinh học đại cương Công nghệ hóa dầu và công nghệ hóa hữu cơ: Chương 1

Bài giảng sinh học đại cương Công nghệ hóa dầu và công nghệ hóa hữu cơ có phần mở đầu chủ yếu tập trung giới thiệu về khái niệm công nghệ sinh học, phân tích mối quan hệ giữa công nghệ sinh học và dầu mỏ. Trong chương 1: Khái niệm chung về tế bào và vi sinh vật (VSV) trình bày về khái niệm tế bào, các đặc tính phổ biến của tế bào sống và phân loại tế bào. Với phần mở đầu và chương 1 của bài giảng sẽ cung cấp cho người đọc những khái niệm chung về tế bào và vi sinh vật, tạo tiền đề cho việc học tập nghiên cứu môn sinh học đại cương.