Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 7 - ThS. Đặng Đình Trạm

Trong chương 7 Định giá thương hiệu & Khai thác thương hiệu bằng hình thức nhượng quyền thương mại thuộc bài giảng Quản trị thương hiệu trình bày về những kiến thức cơ bản định giá thương hiệu, nhượng quyền thương mại Tại sao nên bán franchise Tại sao nên mua franchise.