Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - ThS. Đặng Đình Trạm

Chương 2 Đặc tính thương hiệu Định vị thương hiệu Giá trị thương hiệu thuộc bài giảng Quản trị thương hiệu trình bày về những kiến thức như đặc tính thương hiệu và hình ảnh thương hiệu, định vị thương hiệu và những sai lầm tiềm ẩn trong định vị thương hiệu, giá trị thương hiệu và những khó khăn trong việc tạo dựng giá trị thương hiệu.