Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ThS. Đặng Đình Trạm

Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 Thương hiệu và quản trị thương hiệu nhằm trình bày về các nội dung định nghĩa thương hiệu, vai trò của thương hiệu (vai trò đối với khách hàng, vai trò đối với doanh nghiệp) chức năng của thương hiệu, quản trị thương hiệu và các yếu tố tạo nên thương hiệu.