Bài giảng Quản trị tài chính - GV. Lê Thị Minh Nguyên

Bài giảng Quản trị tài chính gồm có những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính trong doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị vốn lưu động, đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, giá trị tiền tệ theo thời gian, một số vấn đề cơ bản về đánh giá hiệu quả dự án, chi phí sử dụng vốn, trái phiếu và định giá trái phiếu, cổ phiếu và định giá cổ phiếu, rủi ro và lợi nhuận, lập kế hoạch tài chính.