Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

Chương 7 Thẩm định dự án đầu tư thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Một số vấn đề cơ bản trong việc ra quyết định đầu tư, phân loại các dự án, các phương pháp thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính.