Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9c - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

Lý thuyết M&M - trường hợp có thuế nằm trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về phát biểu lý thuyết, mệnh đề 1, mệnh đề 2, chứng minh các mệnh đề. Thực tiễn Việt Nam.