Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Lê Thị Hạnh

Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Hoạch định
nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về hoạch định nguồn nhân lực, quy trình hoạch định nguồn nhân lực, dự đoán nhu cầu nhân lực, phân tích thực trạng hoạch định nguồn nhân lực, giải pháp cung - cầu hoạch định nguồn nhân lực.