Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 10: Chiến lược marketing

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 10 chiến lược marketing, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, giúp các bạn nắm các kiến thức cơ bản nhất về chiến lược marketing.