Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổng quan về Quản trị kênh phân phối", cụ thể như: Khái niệm kênh phân phối, lý thuyết về quá trình phân phối, các thành viên trong kênh phân phối,...