Bài giảng Quản lý vận hành - Chương 9: Chiến lược bố trí

Chương này gồm có những nội dung chính: Mô tả sơ lược công ty tầm cỡ thế giới - Mcdonald’s, tầm quan trọng chiến lược của các quyết định bố trí, các loại hình bố trí, bố trí cố định vị trí, bố trí định hướng theo quá trình, bố trí văn phòng, bố trí cửa hàng bán lẻ, bố trí kho hàng và bố trí tồn kho, bố trí lặp lại và định hướng sản phẩm. Mời các bạn tham khảo.