Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 6 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

Nội dung chính của chương 6 Quản lý chất lượng nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng trình bày về quản lý chất lượng trong dự án xây dựng, lý thuyết về quản lý chất lượng, truyền thống xây dựng, tiêu chuẩn và thuật ngữ.