Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 2 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

Nội dung chương 2 Quản lý thời gian nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng nhằm trình bày về Quản lý thời gian bao gồm các quy trình cần thiết để quản lý sự hoàn thành theo thời gian của dự án, bao gồm: Kế hoạch quản lý thời gian định các công việc tự các công việc chức thực hiện kế hoạch tính nguồn lực cho các công việc tính thời lượng cho các công việc lập tiến độ soát tiến độ.