Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 4: Phân tích hệ thống – Mô hình khái niệm và biểu đồ lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình khái niệm – mô hình đối tượng; xác định các lớp, đối tượng; mối quan hệ giữa các lớp đối tượng; nâng cấp mô hình.