Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 3 - TS. Đào Nam Anh

Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 3: Biểu đồ use case phân tích yêu cầu hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu đồ Use Case phân tích yêu cầu hệ thống, tập hợp yêu cầu hệ thống, mô hình hóa với Use Case, biểu đồ Use Case.