Bài giảng Những vấn đề tiếp cận nghiên cứu kế toán quản trị

Bài giảng Những vấn đề tiếp cận nghiên cứu kế toán quản trị trình bày về kế toán, kế toán quản trị thuộc chuyên ngành khoa học xã hội hay chuyên ngành khoa học kỹ̃ thuật (tự nhiên), đặc trưng của tiếp cận nghiên cứu chuyên ngành khoa học xã hội, những vấn đề cần tiếp cận nghiên cứu kế toán quản trị.