Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 3 - Hoàng Anh Việt

Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng" gồm có những nội dung chính sau: các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ PTTV, xây dựng lược đồ cho các biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ, DFA và NFA - các automata hữu hạn xác định và không xác định dùng để nhận dạng chính xác ngôn ngữ, sử dụng công cụ có sẵn Lex để sinh ra bộ PTTV. Mời các bạn cùng tham khảo.