Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - Nguyễn Tân Tiến

"Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 8: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp" với các kiến thức đại cương, cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể, đặc điểm động học cơ cấu 4 khâu bản lề, đặc điểm động học cơ cấu biến thể.