Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - Nguyễn Tân Tiến

"Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 2: Động học cơ cấu" với những kiến thức về đại cương; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp giải tích; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp đồ thị; phân tích động học cơ cấu phẳng bằng phương pháp họa đồ véctơ.