Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - Nguyễn Tân Tiến

"Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 1: Cấu tạo cơ cấu" cung cấp đến các bạn với những nội dung định nghĩa và khái niệm cơ bản về cơ cấu; bậc tự do của cơ cấu; nhóm tĩnh định; thay thế khớp cao bằng khớp thấp.