Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - ThS. Vũ Quốc Thông

Chương 6 - Hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này, bạn có thể: So sánh kế toán thủ công và kế toán máy, giải thích được ứng dụng của công nghệ thông tin trong kế toán, mô tả hệ thống thông tin kế toán bao gồm các phân hệ ứng dụng và cơ sở dữ liệu, giới thiệu cách thức vận hành của hệ thống thông tin kế toán.