Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về lập trình song song, lập trình multi-process bằng class Process; lập trình multi-thread bằng class Thread, demo tính hiệu quả của multi-thread, demo vấn đề tương tranh giữa các thread đồng thời, demo việc giải quyết tương tranh giữa các thread.