Bài giảng môn học Quản lý kinh tế và đấu thầu - Bùi Hữu Bắc

Bài giảng "Quản lý kinh tế và đấu thầu" gồm có 2 phần chính, đó là: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Bài giảng này là tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy và làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành xây dựng, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác xây dựng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)