Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 4.1: Sáng tạo sản phẩm dịch vụ

Chương 4.1 trình bày về "Sáng tạo sản phẩm dịch vụ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lập kế hoạch và sáng tạo dịch vụ, nhận dạng và phân loại dịch vụ hỗ trợ, phát triển sản phẩm mới, chất lượng dịch vụ.