Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 6 - TS. Lê Hoàng Sơn

Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 6: Kiểu dữ liệu mới và xâu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu mới, xây. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.