Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 4 - TS. Lê Hoàng Sơn

Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 4: Cấu trúc dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức về mảng và con trỏ. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.