Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 3 - TS. Lê Hoàng Sơn

Bài giảng "Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 3: Cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.