Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật: Buổi 1 - TS. Lê Hoàng Sơn

Bài giảng Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 1: Các khái niệm cơ bản đã trình bày một số khái niệm cơ bản về lập trình tính toán trong khoa học kỹ thuật, kiểu dữ liệu và phép toán. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học củng cố kiến thức.