Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Lớp

Chương này giới thiệu cấu trúc lớp C++ để định nghĩa các kiểu dữ liệu mới.Một kiểu dữ liệu mới gồm hai thành phần như sau: Đặc tả cụ thể cho các đối tượng của kiểu, tập các thao tác để thực thi các đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.