Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Hàm

Chương này mô tả những hàm do người dùng định nghĩa như là một trong những khối chương trình C++. Hàm cung cấp một phương thức để đóng gói quá trình tính toán một cách dễ dàng để được sử dụng khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.