Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 1 - Phạm Văn Thuận

Chương 1 - Cài đặt, tùy biến hệ điều hành nhúng Linux. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu các thành phần cơ bản của hệ điều hành nhúng Linux; cài đặt hệ điều hành nhúng Linux trên KIT micro2440; cấu hình, tùy chỉnh, biên dịch nhân hệ điều hành Lập trình hệ nhúng.