Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 9: Kiểu cấu trúc

Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 9 giới thiệu về kiểu cấu trúc trong C. Nội dung chính trong chương này gồm có: Kiểu cấu trúc trong C, các thao tác trên biến kiểu cấu trúc, con trỏ và cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.