Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 10: Kiểu tập tin

Chương 10 giới thiệu về kiểu tập tin trong C. Trong chương này gồm có các nội dung chính như: Một số khái niệm về tập tin, các thao tác trên tập tin, truy cập tập tin văn bản, truy cập tập tin nhị phân. Mời tham khảo.