Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 8 - Lê Thành Sách

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 8: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm làm gì, hàm main và hàm thư viện, hàm và mảng, con trỏ, kiểu truyền tham số, hàm đệ quy, hàm inline, con trỏ hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.