Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Lê Thành Sách

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Cấu trúc và các thành phần chương trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Chương trình C đơn giản, phong cách lập trình, rèn luyện việc xuất ra màn hình, đọc dữ liệu từ bàn phím, xử lý đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.