Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 10: Thuật toán tổng quát

Nội dung chương 10 gồm: Tổng quát hòa kiểu dữ liệu phần tử, tổng quát hóa phép toán cơ sở, tổng quát hóa phương pháp truy lặp phần tử.