Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mảng một chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểu dữ liệu mảng một chiều, khai báo, các thao tác nhập/ xuất mảng, kỹ thuật tìm kiếm, liệt kê giá trị trong mảng, kỹ thuật xóa, chèn, chuỗi ký tự và các thao tác xử lý cơ bản.