Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vi mô trong nền kinh tế mở

"Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" giúp sinh viên hiểu được vai trò của thương mại quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái; hiểu được cơ chế tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau và dòng vốn lưu động hoàn hảo.