Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

"Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" phân tích vai trò và chức năng của tiền tệ; cách xác định cung tiền, cầu tiền, và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ; bản chất, nội dung, và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ.