Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Nội dung 4 - TS Nguyễn Thị Thư

Nội dung trình bày trong vấn đề 4 Hình thái diễn biến của lãi suất thuộc bài giảng kinh tế học tiền tệ nêu cơ chế xác định lãi suất, thị trường trái khoán và lãi suất, cung cầu trái khoán và giá trị trái khoán cân bằng, những nhân tố thay đổi.