Bài giảng Kiểm nghiệm dược phẩm - Kiểm nghiệm thuốc viên nén (PL1.20) thuốc viên nang (PL 1.13)

Bài giảng Kiểm nghiệm dược phẩm trình bày về "Kiểm nghiệm thuốc viên nén (PL1.20) thuốc viên nang (PL 1.13)". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, phân loại, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm.